Finansinė atskaitomybė ir registras

4/21/20234 min read

Laiku nepateikus finansinės ataskaitos rizikuojama užsitraukti administracinę atsakomybę - Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3000 eurų.

Advokatų kontoros LEGAL HEADS advokatė Ieva Pikūnė pažymi, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.

Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnis, numato atsakomybę, už juridinio asmens, dokumentų ir registro duomenų pateikimo registro tvarkytojui tvarkos pažeidimus. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad neteisingų juridinio asmens, finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 iki 3000 eurų.

Be to, vėluojantys ar finansinių ataskaitų apskritai neteikiantys juridiniai asmenys gali būti likviduoti ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, taip pat rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso ar susidurti su keblumais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Administracinės atsakomybės principas yra toks, jog už vieną pažeidimą subjektas gali būti traukiamas vieną kartą.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę (ne pareigą) inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai juridinis asmuo nepateikė ataskaitų per dvylika mėnesių nuo šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos.

Kai yra minėtos aplinkybės (dokumentų nepateikimo tinkamais terminais faktas), juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.

Juridinių asmenų vadovai privalo t.y. turi pareigą, teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau — Nuostatai) 120, 123 ir 127 p., juridinio asmens metinių; finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti juridinių asmenų registrui, jei įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki sekančių metų birželio 1 d.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą): akcinės bendrovės; uždarosios akcinės bendrovės; kooperatinės bendrovės (kooperatyvai); žemės ūkio bendrovės; valstybės įmonės; savivaldybių įmonės; tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu rengia metines finansines ataskaitas; individualios įmonės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas; užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai; Europos ekonominių interesų grupės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas; Europos bendrovės; Europos kooperatinės bendrovės; mažosios bendrijos; labdaros ir paramos fondai, jeigu nerengia metinės ataskaitos; asociacijos, jeigu nerengia metinės ataskaitos; viešosios įstaigos, jeigu nerengia metinės ataskaitos; regionų plėtros tarybos.

Finansinės atskaitomybės dokumentus turi pateikti ir šiuo metu veiklos nevykdantys juridiniai asmenys ar kurių veikla sustabdyta. Teisės aktuose nėra numatyta atleisti nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jeigu juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo. Taigi, nepaisant to, kad įmonė jau kurį laiką veiklos nevykdo, ji savo finansines ataskaitas vis tiek turi pateikti.

Registrų centrui išvis neteikia jokių duomenų apie save ar savo veiklą ir jiems Registrų centras inicijuoja likvidavimą. Jeigu veiklos atkurti, neketinama, turėtų būti priimtas sprendimas tokį juridinį asmenį likviduoti, o atlikus likvidavimo veiksmus – išregistruoti.

Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

Administracinių nusižengimų kodekso (toliau- ANK) 223 straipsnio 2 dalyje be kita ko nustatyta, kad metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 iki 3000 eurų.

Asmenys būdami vadovai per nustatytą laikotarpį nepateikę Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, dažniausiai teisinasi, kad rinkinių jie negalėjo dėl to, jog visuotinis akcininkų susirinkimas sustabdė įmonės veiklą ir minėtų ataskaitos rinkinių nėra patvirtinęs arba akcininkai ignoravo šaukimus į susirinkimus, todėl pareiga neįvykdyta dėl trečiųjų asmenų kaltės.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisės aktuose nenumatoma jokių išlygų, kurios leistų įmonės vadovui nepateikti finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, todėl priežastys, dėl kurių dokumentai pavyzdžiui nebuvo tvirtinami neturi reikšmės. Būtent tokios pozicijos nuosekliai